• Cookie Mærket
Godt Smil
Godt smil - menu

Persondata politik Godt Smil

DATAPOLITIK OG INFORMATION OM BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER PÅ WWW.GODTSMIL.DK

1. Baggrund og dataansvarlig 

1.1) Dataansvarlig for dine personlige oplysninger er:

Godt Smil Administration
CVR-nr.: 38324373
Ormhøjgårdvej 10B
8700 Horsens

1.1.2) Kontakt for henvendelse vedrørende behandlingen af dine oplysninger er Godt Smil Administration, som kan kontaktes på info@godtsmil.dk eller på 70 29 40 20.  

1.2) Denne persondatapolitik informerer dig om dine rettigheder, når vi behandler dine personlige oplysninger. Den informerer dig også om hvordan vi indsamler, behandler og videregiver dine personlige oplysninger.

2. Formålet

2.1) Formålet med indsamling, behandling og videregivelse af dine personlige oplysninger er 1) at kunne give dig den aftalte behandling, 2) håndtere betaling for dine behandlinger 3) stille nogle af dine helbredsoplysninger til rådighed for dig og andre sundhedspersoner, som lovligt kan indsamle dine helbredsoplysninger (herefter ”Formålet”).

3. Personoplysninger/personlige oplysninger 

3.1) Personoplysninger/personlige oplysninger er oplysninger, der kan henføres til dig som person. 

3.2) Almindelige oplysninger og CPR-nr.

3.2.1) Vi indsamler almindelige oplysninger om dig, for at kunne opfylde vores aftale om behandling af dig. 

3.2.2) Vi indsamler de oplysninger dit sygesikringskort indeholder, herunder navn, adresse, alder, køn og CPR-nr. 

3.2.2.1) Vi indsamler dit CPR-nr. forat kunne indberette dine regninger til Sygeforsikring ”Danmark”, forat afregne med din forsikring og forat kunne indberette til det offentlige, i det omfang vi er forpligtet hertil. 

3.2.3) Vi indsamler også din e-mailadresse og mobilnummer, så vi kan kontakte dig og sende dig en reminder om dine aftaler hos os.

3.2.4) Vi indsamler og opbevarer også et foto af dig. Formålet med fotoet er entydigt til at fastslå din identitet.

3.3) Helbredsoplysninger (særlig kategori af oplysninger/følsomme oplysninger)

3.3.1) Vi indsamler og behandler dine helbredsoplysninger efter reglen i databe-skyttelseslovens § 7, 3. Det gør vi fordi vi er underlagt tavshedspligt jf. sundhedslovens regler herom

3.3.1.1) https://stps.dk/da/borgere/patienters-retsstilling/tavshedspligt.

3.3.2) Vi indsamler og behandler de nødvendige oplysninger om dit helbred, som du giver os og som vi trækker fra FMK-online (Det Fælles Medicinkort). 

3.3.3) Vi indsamler og behandler også helbredsoplysninger om dig som vi får via vores undersøgelser og behandling af dig, fx røntgenbilleder. 

3.3.4) Med dit forudgående mundtlige samtykke indsamler vi også, hvis påkrævet af hensyn til din behandling, helbredsinformationer fra andre sundheds-personer. Det kan f.eks. være din egen læge.   

3.3.4.1.1.) Nogle af de oplysninger vi indsamler om dig, er oplysninger, som vi vurderer er nødvendige for at kunne behandle dig. Hvis du ikke giver os de nødvendige oplysninger, kan vi ikke behandle dig forsvarligt. 

3.3.5) Vi behandler kun personlige oplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af Formålet. Det samme gælder omfanget af de personlige oplysninger, vi indsamler. Vi indsamler kun de personoplysninger vi har brug for, for at kunne opfylde Formålet.

3.3.5.1) Vi anvender ikke dine personlige oplysninger til andre formål end det oplyste Formål. 

3.3.6) For at sikre kvaliteten af dine personlige oplysninger, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine personlige oplysninger. 

4. Hvem deler vi dine oplysninger med

4.1) Vi stiller oplysningerne i din journal til rådighed for andre sundhedsfaglige personer, så de med dit samtykke, kan indhente de helbredsoplysninger, vi har indsamlet og behandlet om dig. 

4.1.1) Når vi videregiver/stiller dine personlige oplysninger til rådighed for andre sundhedsfaglige personer, bliver de/deres arbejdsgiver selvstændig dataansvarlig for de modtagne personlige oplysninger. 

4.1.1.1) De skal opfylde deres egen informationspligt overfor dig, så du er bekendt med til hvilke formål, de behandler dine personlige oplysninger.  

4.2) Vi deler også dine personlige oplysninger med vores administration, som fx håndterer betalinger.  

4.3) Vi kan også videregive dine personlige oplysninger i anonymiseret form til statistisk eller videnskabelig brug.

5. Opbevaring

5.1) Fysisk materiale der indeholder dine personlige oplysninger opbevares i et aflåst rum, som kun de af vores medarbejdere der har et strengt sagligt formål, har adgang til.

5.2) Elektronisk materiale der indeholder dine personlige oplysninger opbevares dels på egen server, og dels hos en ekstern databehandler til backup og gendannelsesformål.

5.2.1) Vi påser løbende, at vi og databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

5.2.2) Vi er over for dig ansvarlig for opbevaringen af dine personlige oplysninger hos databehandleren.

6. Sletning af dine personlige oplysninger

6.1) Vi opbevarer og behandler dine personlige oplysninger så længe du er aktiv patient hos os/så længe vi er forpligtet til at opbevare din journal.

6.1.1) Hvis du ikke har modtaget behandling hos os inden for de seneste 24 måneder, så ændrer vi din status fra aktiv patient til tidligere patient. 

6.1.2) Endelig, så markerer vi dine personlige oplysninger til sletning, når vi ikke længere er forpligtet til at opbevare din journal. 

7. Sikkerhed og beskyttelse

7.1) Vi har etableret og vedligeholder passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger således, at dine personlige oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med persondatalovgivningen.

7.1.1) Bliver vi udsat for et sikkerhedsbrud, hvor vi skønner, at der er en høj risiko for at dine personlige oplysninger kan misbruges, vil vi uden unødigt ophold underrette dig om sikkerhedsbruddet. Vi vil også informere dig om, hvad vi har gjort for at mindske risikoen for misbrug af dine oplysninger. 

7.2) Vi har interne regler og instrukser, som sikrer, at kun de af vores medarbejdere, herunder behandlere, som har et strengt sagligt formål, har adgang til dine personlige oplysninger, herunder helbredsoplysninger. 

8. Dine rettigheder

8.1.1) Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig samt modtage en kopi af dem, herunder få dem overført til en ny tandlægeklinik. 

8.1.2) Du kan til en enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personlige oplysnigner.  

8.1.3) Du har til en enhver tid ret til at få slettet dine personoplysninger, jf. dog punkt 5. 

8.1.4) Du har til en enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke helt eller delvist.

8.2) Ønsker du at klage over vores behandling af dine personlige oplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

Dine rettigheder efter denne datapolitik berører ikke dine rettigheder efter sundhedsloven, herunder din ret til indsigt i din fulde journal. 

 

Version 1.0 maj 2018 

Loading...