GUIDE: Tilskud til tandlæge

Få styr på dine muligheder

Hvad dækker tandlæge hjælp over?

Når du er fyldt 18 år, modtager du jf. sundhedsloven som borger i Danmark automatisk tilskud til tandlæger og tandlægebehandling via det gule Sundhedskort.

Sundhedskortet giver altså adgang til såkaldt ”basal tandpleje” (dvs. forebyggende og behandlende tandpleje med tilskud fra det offentlige) hos privat praktiserende tandplejere.

(Se vores klinikkers tandlægepriser inkl. mulige tilskud fra Sygeforsikringen “danmark”).

Sygesikringstilskud er indtægtsuafhængige og vil altid fremgå af din tandlægeregning.

Tilskuddet ydes af regionerne, og priserne er fastsat i overenskomst med Dansk Tandlægeforening.

Som patient skal du selv betale for en del af behandlingen – såkaldt ”egenbetaling” (reguleres halvårligt).

Det enkelte behandlingstilbud og honorar fastsættes individuelt afhængigt af patientens behov og behandlingens omfang.

Tilskuddet kan ikke overstige regningens samlede beløb.

I særlige tilfælde har du yderligere ret til at ansøge hos kommunen om hjælp til enkeltudgifter, som du ikke har mulighed for selv at betale.

Visse grupper er specielt berettigede til at modtage særlige tilskud (se afsnittet ”De særligt berettigede grupper”).

NYT: Lovændring – højere egenbetaling til borgerne

D. 24. maj 2018 vedtog Folketinget en ændring af sundhedslovgivningen. Ændringen indebar en opsigelse af overenskomsten med tandlægerne, hvilket betød en betragtelig stigning i borgernes egenbetaling.

De regler sikrer, at danske borgere over 18 år fortsat kan få regionalt tilskud til tandbehandling.

Den gyldige lovændring trådte i kraft d. 1. juni 2018 og omfatter stort set samtlige dele af voksentandplejen – herunder valg af tandpleje, information, priser og ydelser (undersøgelser og behandlinger).

Du kan læse de gældende rammer for voksentandplejen her:

Bekendtgørelse om tandlægehjælp.

Hvem kan få tilskud til tandbehandling?

Som udgangspunkt kan alle danske borgere over 18 år med et gult sundhedskort modtage tilskud til akut, forebyggende eller behandlende tandpleje.

Tilskuddets størrelse afhænger af, hvilken personkreds du tilhører og typen af behandling, da der er aftalt maksimalpriser på alle behandlinger og undersøgelser.

Der er dog bestemte grupper, der er særligt tilskudsberettigede …

De særligt tilskudsberettigede grupper

Visse udsatte grupper har ifølge lovgivningen – herunder bl.a. loven for aktiv socialpolitik (§82), pensionsloven (§14) og sundhedsloven (65§) – særlig ret til økonomisk tandlægehjælp.

Det drejer sig om:

 • Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
 • Førtids- og folkepensionister
 • Personer med fysisk- eller psykisk handicap (ret til omsorgstandpleje)
 • Udviklingshæmmede og personer med sindslidelser (ret til specialtandpleje)
 • Personer med tandskader efter strålebehandling eller kemoterapi
 • Personer med sjældne sygdomme og handicap samt personer med Sjögrens Syndrom.

Er du i tvivl om, hvorvidt du hører til en af ovenstående grupper – og hvilken? 

Så kontakt altid egen praktiserende tandlæge for afklaring og vejledning.

Hvad gælder for børn og unge under 18 år?

Børn og unge under 18 år omfattet af forebyggende og behandlende kommunal tandpleje (dvs. gratis tandpleje) samt akut og nødvendig nødbehandling.

Børn og unge på 16 og 17 år kan frit vælge at modtage tandlægepleje hos en privatpraktiserende tandlæge efter eget ønske – så længe det meddeles til kommunen.

Børn og unge under 16 år kan frit vælge, hvorvidt de ønsker tandpleje på kommunal klinik eller hos privatpraktiserende tandlæge.

Valget af praktiserende tandlæge kræver dog 35% egenbetaling samt orientering til kommunen inden behandlingens start.

Hvad nu, hvis behandlingen ikke er afsluttet, inden den unge fylder 18 år?…

… Så er kommunen forpligtet til at færdiggøre behandlingen vederlagsfrit (inden for ca. ét år).

Det kan du få tilskud til

De danske regioner har siden 2007 ydet tilskud til tandlægebehandling.

Det er dog ikke alle behandlinger, der er dækket af det offentlige.

Eksempler på behandling med offentligt tilskud:

 • Undersøgelse
 • Forebyggende behandling
 • Behandling af huller
 • Tandkødsbetændelse
 • Rodbehandling
 • Tandudtrækning under lokalbedøvelse
 • Parodontosebehandlingen

Tjek eventuelt den samlede liste over offentlige tilskud og deres størrelse på retsinformation.dk

Eksempler på behandling uden offentligt tilskud:

 • Røntgenbilleder
 • Bedøvelse
 • Broer
 • Kronebehandling
 • Implantater og proteser

OBS: Dét skal du være opmærksom på

Hvis du søger om tilskud til tandbehandling, kan det være forskelligt ud fra kommune til kommune.

Du bør derfor altid forhøre dig hos din egen tandlæge om, hvilke tilskud du kan få eller kontakte den pågældende kommune.

Fast pris vs. fri pris – der er forskel!

1. FASTE PRISER: 

Her fastsættes behandlingsprisen og -tilskuddet af Den Offentlige Sygesikring – fx i forbindelse med undersøgelser, tandrensninger samt dele af parodontosebehandlingen.

Priserne er fastsat ud fra bekendtgørelsen om tandbehandling, og du kan se prislisten for tandpleje (oktober 2022) her.

2. FRIE PRISER:

Her er der ikke vedtaget en fast pris, og der ydes ikke tilskud fra Den Offentlige Sygesikring.

Pris og tilskud fastlægges af den pågældende tandlægepraksis.

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen ”danmark”, kan du modtage tilskud til eller dækning af en række tandlægebehandlinger med både faste priser og frie priser.

Din tandlæge har pligt til …

at synliggøre en prisliste i venteværelset på de forskellige ydelser 

at udbyde et bestemt udvalg af de forskellige ydelser, der fremgår på www.sundhed.dk

at give et skriftligt, uspecificeret tilbud/prisoverslag, hvis behandlingen overstiger 2.500 kr. Hvis behandlingen skulle ændre sig og dermed påvirke prisoverslaget, har du ret til at modtage et revideret, skriftligt tilbud.

Kort sagt: Din tandlæge forpligter sig til fuld gennemsigtighed hvad angår priser og overslag (tilbud).

Det offentlige tilskud til tandlæge

Ifølge overenskomsten mellem regionerne og Tandlægeforeningen yder regionen tandlægetilskud til patienter over 18 år, der behandles hos en tandlæge, som yder tandlægehjælp med godkendelse fra regionsrådet og efter reglerne i den såkaldte særlov.

Det offentlige yder bl.a.:

Tilskud på 40 % af tandplejerens honorar ved visse behandlinger – herunder undersøgelser, forebyggende behandlinger, parodontosebehandlinger og rodbehandlinger.

Tilskud på 65 % til unge i alderen 18-25 år ved regelmæssig diagnostisk grundundersøgelse eller statusundersøgelse.

Tilskud på 30 % til Bite-wings (røntgen) i forbindelse med regelmæssig diagnostisk undersøgelse.

NB: Tilskuddets eksakte beløb varierer, da grundhonorarerne reguleres halvårligt (d. 1. april og d. 1. oktober).

Ønsker du at søge om yderligere tilskud?

Husk altid følgende tre ting, inden behandlingen igangsættes:

 1. Få et tilbud hos din tandlæge.
 2. Ansøg om tilskuddet hos kommunen.
 3. Afvent svar.

På den måde undgår du uforudsete udgifter grundet potentiel afvisning ved kommunen.

Sygesikringsgruppe 1 og 2 – hvilken type er du?

Som dansk statsborger, der har bopæl i Danmark, er du enten tilmeldt sygesikringsgruppe 1 eller 2.

De fleste placerer sig i gruppe 1, men det er valgfrit, hvordan du ønsker at være sikret.

Valget har afgørende betydning for, hvilke tandlægepriser og offentligt tandlægetilskud du kan få.

GRUPPE 1 betyder, at …

honorarerne for de tilskudsberettigede ydelser er faste.

Her skal du søge en tandlægeklinik, der er tilknyttet overenskomsten mellem regionerne og Tandlægeforeningen.

GRUPPE 2 betyder, at…

honorarerne for de tilskudsberettigede ydelser ikke er faste.

Dvs., at de ikke er aftalt med det offentlige, men derimod bestemmes individuelt hos den enkelte tandlægeklinik.

Besøg sundhed.dk for yderligere information om de to sygesikringsgrupper.

Rød, gul, grøn – hvilken farve er du?

For at understøtte individuelle behandlingstilbud har Sundhedsstyrelsen indført nationale kliniske retningslinjer i form af tre farvekategorier, der skal hjælpe tandlæger med at risikovurdere patienterne i forhold til tandsundhed.

Retningslinjerne går også under navnet ”rød-gul-grøn”-ordningen og har stor indflydelse på:

 • hvor hyppigt du indkaldes til diagnostiske undersøgelser mv.
 • tandlægens konkrete anbefalinger.
 • dine muligheder for offentligt tilskud til behandlinger.

Hvorvidt du klassificeres i den røde, gule eller grønne patientgruppe, afgøres ene og alene af din tandlæge ud fra en faglig vurdering af, om du har aktiv sygdom, og i hvor høj grad du selv kan ændre på risikofaktorer.

De grønne:

Har generelt sunde tænder og ikke en aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule.

Indkaldes til undersøgelse med 12-24 måneders mellemrum.

Har mulighed for én tandrensning med tilskud fra din region om året – vel at mærke i forbindelse med en undersøgelse.

De røde:

Har en aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule, som tandlægen vurderer, de ikke selv kan forbedre på egen hånd.

Indkaldes til undersøgelser, behandlinger og tandrensninger efter behov – typisk hyppigere end gule patienter.

Har mulighed for tilskud til al nødvendig forebyggelse, behandling og kontrol samt tandrensning – såfremt tandlægen er regionsgodkendt og har et ydernummer.

De gule:

Har en aktiv sygdom i tænderne, tandkød eller mundhule, der kræver individuel forebyggelse og behandling, men som de selv kan forbedre i fællesskab med tandlægen.

Indkaldes til én eller flere fokuserede kontrolundersøgelser om året.

Har mulighed for tilskud til mere end én tandrensning, undersøgelse eller behandling om året, såfremt det vurderes at være nødvendigt i forhold til sygdommen. Yderligere skal tandlægen være godkendt af regionen og have et ydernummer.

Kommunalt tandprotesetilskud – når uheldet er ude

Din kommune yder tilskud til tandproteser til voksne.

Tilskuddet er uafhængigt af din personlige indkomst og formue

Du er berettiget til kommunalt tandplejetilskud, hvis du:

 • Som følge af en ulykke har været udsat for funktionelt ødelæggende eller vansirende skader på tænder, mund eller kæber samt det omgivende væv.

Du er ikke berettiget til kommunalt tandplejetilskud, hvis du:

 • Er under udbedring af en ulykkes følgevirkninger, som er afstedkommet af din sygdom.

Undtagelsen, der bekræfter reglen:

 • Personer med epilepsi har ret til gratis behandling af ulykkesbetingede tandskader, der beror direkte på epileptiske anfald.
 • Personer, der er omfattet af omsorgs- og specialtandpleje, kan ikke modtage tilskud til tandprotese.

Tandproteser omfatter:

 • Kroner
 • Broer
 • Implantater
 • Del- eller helproteser.

Ønskes en anden behandling end de tilskudsberettigede, kan du få refunderet et beløb svarende til det godkendte tilskud.

Tandlægetilskud via private ordninger

Hvis du ønsker yderligere tilskud til tandlægebehandling, end hvad det offentlige kan tilbyde, kan du få det via private forsikringsordninger – bl.a. Sygeforsikringen ”danmark”.

 • Du er tilskudsberettiget, hvis du er medlem af enten Gruppe 1, 2 eller 5.
 • Grupperne afgør, hvilke og hvor store tilskud du er berettiget til.
 • Det er en betingelse, at tandbehandling udføres af en privatpraktiserende tandlæge i et EU-/EØS-land.
 • De fleste tandlæger indberetter din regning digitalt til din private forsikringsordning, hvorefter du automatisk får pengene overført til din konto.
 • Har du modtaget kommunal økonomisk støtte til en betalingsudgift, der senere refunderes af din forsikringsordning, skal dette beløb som regel tilbagebetales.

Som medlem af ”danmark” får du tilskud til:

 • Diagnostisk grundundersøgelse
 • Bite-wings I forbindelse med undersøgelse
 • Udvidet diagnostisk grundundersøgelse
 • Statusundersøgelse
 • Fokuseret undersøgelse
 • Tandrensning med/uden offentligt tilskud
 • Flerfladet plastfyldning
 • Rodbehandling
 • Paradentosebehandling
 • Kroner
 • Broer
 • Stifter
 • Implantat
 • Fjernelse af tand
 • Lokalbedøvelse

Som 18-25-årigt medlem af gruppe 1, 2 eller 5 får du 100 % dækning (1 gang om året) af:

 • Diagnostisk grundundersøgelse
 • Statusundersøgelse
 • Tandrensning
 • Individuel forebyggende behandling
 • Kontrolundersøgelse uden offentligt tilskud
 • Individuel profylakse uden offentligt tilskud
 • Samt et forhøjet tilskud, hvis du skal have fjernet en visdomstand.

Tjek, hvilken gruppe du matcher på www.sygeforsikring.dk, og orientér dig i listen over tilskudsberettigede tandbehandlinger.

Du kan også tegne andre privatforsikringer – eksempelvis Godt Smil Tandforsikring, der ligeledes giver adgang til ekstra tilskud.

Økonomisk betinget tandlægetilskud

Som pensionist eller førtidspensionist har du mulighed for at søge om økonomisk støtte til tandbehandling og betaling af proteser.

Du har tre muligheder for økonomisk støtte:

#1 Helbredstillæg

Hvis du er pensionist og bosiddende i Danmark, kan du modtage helbredstillæg til finansiering af egne udgifter til almindelig tandlægebehandling, hvor den offentlige sygesikring i forvejen yder tilskud (jf. sundhedsloven).

Tilskuddets størrelse afhænger af:

1. Din likvide formue, som maksimum må være 95.800 kr. (2023).

2. Din personlige tillægsprocent, som skal være over 0.

 • Hvis disse to krav ikke er opfyldt, kan du ikke modtage helbredstillæg.
 • Reglerne for modtagelse af helbredstillæg gælder for såvel enlige pensionister som gifte eller samlevende tilsammen.
 • Der ydes ikke helbredstillæg til tandbehandlinger uden tilskud – fx broer og kroner. 

Beregning af helbredstillæg:

Hvis din personlige tillægsprocent er 100, får du dækket 85 % af din egenbetaling til almindelig tandbehandling.

Hvis den personlige tillægsprocent er 50, udgør helbredstillægget det halve.

Hvis pensionisten modtager yderligere tilskud – fx fra Sygeforsikringen ”danmark” – fratrækkes disse tilskud inden beregningen, såfremt tilskuddet er kendt på betalingstidspunktet. 

Sådan søger du:

 • Helbredstillæg skal søges digitalt på www.borger.dk.
 • Hvis du ønsker personlig hjælp, er Borgerservice forpligtet til at hjælpe med ansøgningen – eller alternativt fritage dig helt fra digital selvbetjening.
 • Det er Udbetaling Danmark, der træffer afgørelsen om din personlige tillægsprocent og opgør formuen, hvorefter kommunen vurderer, hvorvidt du er berettiget til helbredstillæg eller ej.

#2 Udvidet helbredstillæg

Hvis du er pensionist og bosiddende i Danmark, kan du søge om udvidet helbredstillæg til tandproteser – både hel- og delproteser, men hverken til implantater eller broer.

 • Tillægget beregnes ud fra prisen på den billigste (om end tilstrækkelige) aftagelige tandprotese.
 • Hvis det vurderes som den eneste tandlægefaglige løsning af kommunen, kan du som undtagelse modtage tillæg til faste tandproteser.
 • Beregningen af udvidet helbredstillæg er identisk med beregningen af helbredstillægget – dog med fokus på din aktuelle formue på ansøgningstidspunktet.
 • Tilskuddet fastsættes ud fra den pågældende kommunes eventuelle prisaftale, hvor mange kommuner indgår særlige rabataftaler med tandlæger. Hvis ikke, bestemmes prisen ud fra den faktiske markedspris. 

Sådan søger du:

 • Udvidet helbredstillæg skal i visse kommuner søges digitalt og i andre direkte på Borgerservice. Forhør dig hos din kommune.
 • Ansøgningen kræver ikke lægehenvisning, men du skal søge hos kommunen, inden du køber din tandprotese. Det modsatte resulterer i et afslag.
 • Husk, at kommunen skal bruge et prisoverslag fra din tandlæge.
 • Læs mere om, hvordan du søger om udvidet helbredstillæg på borger.dk.

#3 Personligt tillæg

Hvis du er særligt vanskeligt økonomisk stillet, kan du søge om personligt tillæg til den del af tandlægeregningen, som helbredstillægget ikke dækker.

 • Personligt tillæg giver dig mulighed for delvist at finansiere din egenbetaling af tandbehandlinger uden tilskud – fx broer og kroner.
 • Kommunen vurderer din ansøgning og skønner, hvorvidt du er berettiget til personligt tillæg.
 • Vurderingen sker på baggrund af:
  • Din aktuelle økonomi
  • Din formue
  • Dit månedlige rådighedsbeløb (efter alle faste udgifter).
 • Det er også den enkelte kommune, der fastsætter den maksimale grænse for, hvor høj formuen må være for at modtage personligt tillæg.

Hvad, hvis du er dansk pensionist i udlandet?

 • Pensionister bosat i udlandet, der modtager dansk pension, har under ophold i Danmark ret til helbredstillæg – såfremt behovet for ydelsen opstår under opholdet.
 • Her søges helbredstillægget på borger.dk eller hos Udbetaling Danmark.

Tilskud til modtagere af kontant- og uddannelseshjælp

Ifølge Aktivlovens § 82 og 82a er du berettiget til at søge om økonomisk tandlægehjælp i din kommune, hvis du tilhører en af følgende grupper med lave indkomster:

 • Kontanthjælpsmodtagere
 • Uddannelseshjælpsmodtagere
 • Modtagere af integrationsydelse
 • Modtagere af selvforsørgelsesydelse 
 • Modtagere af hjemrejseydelse 
 • Modtagere af overgangsydelse 
 • Modtagere af andre ydelser på samme niveau – fx revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller i ledighedsydelse.

Betingelser for at modtage tilskud:

 • Du kan søge om tilskud uden at skulle dokumentere din økonomi eller formue.
 • Du kan starte behandlingen, inden du søger, hvis den samlede udgift ikke overstiger 10.000 kr.
 • Du skal søge om tilskud, før du indleder behandlingen, hvis du ønsker tilskud til udgifter, der overstiger 10.000 kr. – uafhængigt af din alder.
 • Du kan ikke modtage tilskuddet, hvis du er SU-modtager.
 • Du kan ikke modtage tilskud til kosmetiske behandlinger eller behandlinger hos tandlæger uden overenskomst.
 • Du modtager tilskuddet efter, at eventuelle tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” allerede er fratrukket.

Tilskudsordningen indebærer egenbetaling

Tilskudsordningen kan kun dække en del af udgiften. Hvor stort det pågældende tilskud er af hænger dels af din alder og dels af, hvilken type ydelse du modtager efter Aktivloven.

18-24 år

Egenbetaling

Egenbetaling på 600 kr. årligt. Du skal dog altid selv afholde hele udgiften ved første undersøgelse/behandling. Alternativt skal du medbringe en bevilling.

Tilskud

Du kan få tilskud til 100 % dækning af egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2021).

Behandlinger

Gælder alle typer forebyggende og behandlende tandpleje – undtagen kosmetiske behandlinger.

Ansøgningskrav

Alle behandlinger, der overstiger 10.000 kr., skal forhåndsgodkendes af kommunen.

25-29 år

Egenbetaling

Egenbetaling på 600 kr. årligt. Du skal dog altid selv afholde hele udgiften ved første undersøgelse/behandling. Alternativt skal du medbringe en bevilling.

Tilskud

Du kan få tilskud til 100 % dækning af egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2021).

Behandlinger

Gælder alle typer forebyggende og behandlende tandpleje – undtagen kosmetiske behandlinger.

Ansøgningskrav

Alle behandlinger, der overstiger 10.000 kr., skal forhåndsgodkendes af kommunen.

25+ år

(ikke ydelsesmodtager jf. Aktivloven)

Egenbetaling

Egenbetaling på 600 kr. årligt. Du skal dog altid selv afholde hele udgiften ved første undersøgelse/behandling. Alternativt skal du medbringe en bevilling.

Tilskud

Du kan få tilskud til 65 % dækning af egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2021). Ved udgifter op til 10.000 kr. (inkl. egenbetaling) skal du selv betale 35 % af regningen efter modregnet tilskud.

Behandlinger

Gælder alle typer forebyggende og behandlende tandpleje – undtagen kosmetiske behandlinger.

Ansøgningskrav

Alle behandlinger, der overstiger 10.000 kr., skal forhåndsgodkendes af kommunen.

Good to know:

 • De 10.000 kr. dækker over det samlede behandlingsforløb – uanset om det skulle strække sig over flere kalenderår eller inkludere flere separate behandlingsforløb i samme kalenderår.
 • Det er muligt med flere behandlingsforløb på op til 10.000 kr. årligt. Din egenbetaling skal altså kun betales én gang om året.
 • Behandlingsforløb på op til 10.000 kr. omfatter det samlede beløb for behandlingen: dvs. både patientens egenbetaling, patienttilskud fra regionen og tilskud fra eventuelle forsikringsordninger.
 • Ifølge Aktivloven § 82a kan du som ydelsesmodtager yderligere anmode kommunen om også at få dækket din egenbetaling ved tandlægebehandling. Dette kræver, at du ansøger om forhåndsgodkendelse hos kommunen.
 • Hvis du modtager bevilling på en forhåndsgodkendt behandling på over 10.000 kr., og dine forhold efterfølgende ændres, så du ikke er inden for en af de særligt berettigede målgrupper, gælder bevillingen i to måneder efter udstedelse af bevillingen.

Eksempel:

Regningsbeløb9.500 kr.
Patientens forsikring – 1.200 kr.
Patientens egenbetaling600 kr.
Regionale tilskud  – 1.200 kr.
Restregning6.500 kr.

Patientens yderligere egenbetaling på 35 % af de 6.500 kr. = 2.275 kr.

Patienten ville således skulle betale 600 kr. + 2.275 kr. = i alt 2.875 kr.

Sådan ansøger du ved behandlinger på op 10.000 kr.:

 • Du skal søge om tandlægehjælp i din kommune via en socialrådgiver (fra det pågældende ydelsescenter).
 • Det er vigtigt at tage kontakt til kommunen, som således kan dokumentere, at du modtager en af ydelserne jf. Aktivloven.
 • Husk din dokumentation, når du henvender dig hos tandlægen for behandling.

Sådan ansøger du ved behandlinger på over 10.000 kr. + dækning af egenbetaling:

 • Du skal henvende dig hos kommunen (det pågældende ydelsescenter) for at søge om forhåndsgodkendelse, inden behandlingen påbegyndes.
 • Få din tandlæge til at udarbejde et prisoverslag, som du indsender til eller medbringer hos kommunen, da det fremskynder sagsbehandlingen. Det samme gælder, hvis du dokumenterer, at du modtager en tilskudsberettigende ydelse.
 • Kommunen godkender eller afviser din ansøgning ud fra en vurdering af, hvorvidt behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, samt dine muligheder for selv at betale udgiften.

SPARETIP: Undersøg markedet, og sammenlign priser

Der kan være rigtig gode penge at spare på tandlægeregningen, hvis du gør dit hjemmearbejde grundigt.

Husk altid at sammenligne priser og behandlingstilbud fra flere tandlæger, inden du beslutter dig for, hvilken tandlæge du ønsker.

Det giver dig forskellige muligheder for tilskud, så du kan vælge det billigste.

På borger.dk kan du finde og sammenligne alle danske tandlægers behandlingspriser.

Sådan søger du:

 • Helbredstillæg skal søges digitalt på www.borger.dk.
 • Hvis du ønsker personlig hjælp, er Borgerservice forpligtet til at hjælpe med ansøgningen – eller alternativt fritage dig helt fra digital selvbetjening.
 • Det er Udbetaling Danmark, der træffer afgørelsen om din personlige tillægsprocent og opgør formuen, hvorefter kommunen vurderer, hvorvidt du er berettiget til helbredstillæg eller ej.

Studerende på SU – undgå økonomisk tandpine

Som ung studerende og SU-modtager på 18 år eller derover kan du nogle steder opnå besparelser på din tandlægeregning.

 • Nogle tandlæger tilbyder en procentvis studierabat på undersøgelser og tandbehandlinger, der ikke er tilskudsberettigede via sygesikringen. Dvs. alle ”frie behandlinger”, der ikke er underlagt faste priser.
 • Studierabatten inkluderer altså ikke fx eftersyn og tandrensning samt kroner, broer, implantater og tandregulering.
 • Tilskuddet kræver typisk fremvisning af gyldigt studiekort.
 • Hos nogle tandlæger kan du spare fx 10 % på tandlægeregningen – check med den enkelte tandlæge om det er noget, de tilbyder og evt. på hvilke ydelser. 
 • Hos andre tandlæger (fx Godt Smil) er priserne generelt lavere for alle patienter (også studerende), og der ydes derfor ikke en specifik studierabat på de i forvejen konkurrencedygtige priser.

Ydelser der i nogle tilfælde tilbydes med studierabat:

 • Smertekonsultation
 • Bedøvelse
 • Plastfyldning
 • Rodbehandling
 • Kompliceret tandudtrækning (visdomstand)
 • Kosmetiske behandlinger (fx tandblegning)

Studerende og tilskud til egenbetaling

 • Mulighederne for at søge hjælp fra kommunen til egenbetaling i forbindelse med tandlægebehandling er begrænsede som studerende.
 • Du skal have opbrugt din mulighed for at optage studielån for at være berettiget til at søge om tilskuddet via kommunen.

STUDIE: Prisbevidsthed betaler sig – bogstaveligt talt

Ifølge Danmarks Statistik fylder ca. 6.000 danske unge 18 år hver eneste måned – og går derfor fra den offentlige tandpleje til en privat tandlæge.

Det skal ses i lyset af, at hele 78 % af samtlige danske forbrugere på tandlægemarkedet hverken har skiftet eller overvejet at skifte tandlæge .

Et studie* foretaget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at…

Andelen af unge, der ville have valgt tandlæge ud fra forældres anbefalinger men nu vælger ud fra pris er:

Disse unge sparer i gennemsnit 24 ptc. på en lokalbedøvelse og 37 ptc. på fjernelse af visdomstand.

De unge i eksperimentgruppen var mere tilbøjelige til at vælge en billigere tandlæge og ”sparede” i gennemsnit 57 kr. på en lokalbedøvelse samt 558 kr. på en fjernelse af visdomstand sammenlignet med kontrolgruppen.

Det svarer til en besparelse på hhv. 24 % og knap 37 %. Konklusionen? At prisbevidsthed bogstaveligt talt betaler sig.

*Studiet er baseret på syv tandklinikker fra Roskilde Kommune med i alt 390 18-årige deltagere i eks.TILBAGE TIL TOPPEN

Helbredsbetinget tandlægetilskud

Ifølge sundhedsloven er kommunen efter visitation forpligtet til at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje (herunder tandproteser) til voksne med svære helbredsbetingede udfordringer, der enten har forårsaget alvorlige tandskader eller begrænser evnen til at udnytte det almindelige tandplejetilbud.

Der ansøges om tilskuddene hos den pågældende region, og deres beløbsstørrelse afhænger af patientens indkomst og formue.

Tilskud til omsorgs- og specialtandpleje

Tilskud til omsorgstandpleje

 • Voksne med kronisk nedsat førlighed
 • Voksne med vidtrækkende fysiske og psykiske handicap.

Tilskud til specialtandpleje

 • Udviklingshæmmede over 18 år
 • Voksne med sindslidelser
 • Voksne med andre former for betydelig og varig nedsat funktionsevne
 • For begge specialiserede typer tandpleje gælder, at behandlingen enten kan foregå kommunalt eller i privat regi, hvis kommunen udliciterer tandlægeplejen til privatpraktiserende tandlægeklinikker.
 • Det er kommunen, der foretager visitering ud fra en faglig vurdering af patientens evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud.

Maksimal egenbetaling (grundbeløb pr. 1. januar 2022):

Det er kommunens opgave at afgøre, hvorvidt specialiseret tandpleje skal inkludere egenbetaling eller være helt vederlagsfri for modtagere.

 • Specialtandpleje: max 2.075 kr. årligt.
 • Omsorgstandpleje: 555 kr. årligt.

Sådan søger du:

Tag fat i dine faglige kontakter – eksempelvis:

 • Egen læge
 • Egen tandlæge
 • Din kontaktperson på dit bosted.

Din henvisning skal underskrives og stemples af en fagperson for at være gyldig.

Den pågældende tandlægeklinik indkalder dig til en undersøgelse. Herefter får du besked om, hvorvidt du kan modtage specialiseret tandpleje eller ej.

Tilskud til voksne med medfødte sjældne sygdomme/handicap

Hvis du har en medfødt sjælden sygdom, der forårsager svære tandproblemer, yder regionen et særligt tilskud til tandpleje.

Medfødt sjælden sygdom:

En tilstand, der forekommer højst 1:10.000 – svarende til maksimalt ca. 500 patienter i Danmark.

Listen over medfødte sjældne sygdomme tæller 39 diagnoser.

Krav til tilskuddet:

 • At du kan dokumentere betydelige tandproblemer som direkte følge af din sygdom.
 • Vedlagt lægelig journal-dokumentation for sygdom og behandlingsberettigelse samt erklæring fra egen læge.

Tilskuddet dækker:

 • Behandlinger efter behov – fx tandfyldninger, rodbehandlinger, kroner, proteser mv.
 • Eventuelt løbende forebyggende tiltag – fx tandrensning, afpudsning, kontrol og instruktion

Tilskuddets varighed:

Bevillingsperioden afhænger af lidelsens karakter.

Maksimal egenbetaling:

2.100 kr. (grundbeløb pr. 1. januar 2021).

Tilskud til voksne med Sjögrens Syndrom

Du er berettiget til at søge om tandlægetilskud via regionen, hvis du som følge af Sjögrens Syndrom har pådraget dig svære og dokumenterbare mund- og tandproblemer.

For at modtage tilskuddet skal der foreligge:

 • dokumentation via egen tandlæge for betydelige og langt større tandproblemer, end hvad man ville forvente som følgevirkning af kræftbehandlingen.
 • dokumentation via egen tandlæge for en direkte årsag/virkningsrelation mellem nuværende tandproblemer og kræftbehandling.
 • dokumentation via egen tandlæge af tidligere tandstatus og tandlægebesøg i form af tandlægejournaler og røntgenbilleder.

Tilskuddets varighed:

Tilskuddet bevilliges livslangt.

 • For kemoterapipatienter: Tilskuddet skal fornys én gang årligt
 • For strålebehandlede kræftpatienter: Tilskuddet bevilliges livslangt.

Maksimal egenbetaling: 

2.075 kr. (grundbeløb pr. 1. januar 2022).

Har du epilepsi?

 • Kommunen er forpligtet til at yde økonomisk støtte til tandprotese til epilepsiramte voksne.
 • For at modtage tilskuddet er det et krav, at du har pådraget dig en funktionelt ødelæggende eller vansirende skade på tænder, mund eller kæbe, som er forårsaget af et epileptisk anfald.
 • Støtten dækker ikke tandregulering, operative indgreb og løbende forebyggende eller behandlende tandpleje. Dvs. udelukkende ved akut opståede og direkte skadesvirkninger.
 • Tilskuddet tilbydes kun, hvis skaden ikke allerede dækkes fuldt ud af en anden forsikring.

Proteser omfatter:

 • Permanente proteser: fx kroner, broer og implantater.
 • Aftagelige proteser: både del- og helproteser.

Ansøg om helbredsbetinget tilskud hos regionerne – lige her

Afhængigt af din bopæl i Danmark skal du ansøge om tandlægetilskud hos din pågældende region. Du kan finde din ansøgningsformular lige her, hvis du er borger i:

STUDIE: Spar penge ved at forhandle med tandlægen

Ifølge et studie foretaget af Megafon på vegne af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen betaler det sig bogstaveligt talt at forhandle med egen tandlæge. Kilde: Megafon på vegne af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Blandt de 5.000 adspurgte danskere fik størstedelen af dem, der forsøgte at forhandle med tandlægen, besparelser ud af det.

Dog var det kun 8 % procent, der rent faktisk forsøgte at forhandle. Men heraf lykkedes det for hele tre ud af fire at få en bedre pris eller ydelse.

Tilskud til tandlægebehandling i udlandet

Hvis du har modtaget tandlægebehandling i et andet EU-land, har du mulighed for at få udbetalt beløbet for det tilskud, som den tilsvarende ydelse på dansk jord ville have udløst via sygesikringen.

Økonomiske fordele ved udenlandsk tandbehandling

En af de primære begrundelser for at tage til udlandet for at modtage tandbehandling er, at du i mange tilfælde kan gøre det meget billigere. Det kan særligt være en fordel ved større tandbehandlinger.

Med andre ord: Der er penge at spare – trods transportomkostningerne.

Hvilke tilskud kan du få?

Mulighederne for tilskud til tandlægebehandling fra offentligt autoriserede tandlæger i udlandet er langt hen ad vejen identiske med dem, du kan modtage via den offentlige sygesikring i Danmark.

Det skal du være opmærksom på:

Modsat tilskudsbevilling i Danmark skal du ved behandling i udlandet først betale det fulde beløb, hvorefter du selv skal søge om refusion af beløbet hos din region.

 • Du er ikke dækket af det danske klagesystem, hvis du vælger at få tandbehandling i udlandet.
 • Der gives ikke tilskud til behandlinger, som ikke er tilskudsberettigede i Danmark – fx tandproteser eller tandkroner.
 • Du kan sagtens skifte tilbage til en dansk tandlæge efter dit tandlægebesøg i udlandet.
 • Du kan aldrig få mere udbetalt i tilskud end det, som behandlingens faktiske pris lyder på.
 • Tilskuddets endelige beløb kan aldrig overstige det beløb, du ville være berettiget til i Danmark.

Sådan gør du:

 • Så snart din behandling er færdig, skal du betale og sørge for at få specificeret regningen, så du kan dokumentere præcis, hvad behandlingen inkluderede.
 • Henvend dig derefter til din region for at få refunderet behandlingstilskuddet. Inden din rejse bør du altid forhøre dig hos regionen om, hvilken dokumentation der kræves i denne sammenhæng.
 • Herefter udbetales det fulde beløb til din konto.

ET GODT RÅD:

Husk altid at undersøge klageforholdene grundigt i det land, der udgør din rejsedestination.

Kontakt eventuelt Forbruger Europa for nærmere information om regler og rettigheder i denne forbindelse.

Tilbyder din tandlæge rentefri afbetaling?

Der kan være stor fornuft i at undersøge, om du kan få rentefri afbetaling af eller lån til din tandbehandling.

Dette kan give dig luft i privatøkonomien til finansiering af akut opståede behov.

Få råd til din tandbehandling med billig afbetaling eller lån

 • Undersøg markedet for låneudbydere, der samarbejder med tandlæger.
 • Find netop den låneudbyder eller -service, der kan tilbyde dig det mest favorable og tilpassede lån.
 • Lånet vil typisk skulle godkendes vha. en kreditvurdering hos låneudbyderen, inden du kan få udbetalt beløbet.
 • Låneudbyderen betaler typisk din tandlægeregning hos din foretrukne tandlægeklinik efter eget valg.
 • Det er som regel valgfrit, hvilken type behandling lånet skal bruges til.
 • Du kan typisk få favorable afdragsordninger eller endda rentefrie lån og dermed spare gode penge.

Har du en tandforsikring?

Foruden offentlige tandlægetilskud har du mulighed for yderligere økonomisk støtte ved at tegne en tandforsikring, der ofte dækker behandlinger og enkeltydelser, som den offentlige sygesikring ikke gør.

Hvad dækker en tandforsikring?


4 måder at tegne privatforsikring på:

 1. Som separat privatforsikring hos et valgfrit forsikringsselskab.
 2. Via din tandlæge, hvis de har tilkoblet en tandforsikring.
 3. Som tilkøb til eksisterende forsikringer (fx person-, sundheds- eller ulykkesforsikring).
 4. Via sundhedsforsikringen eller arbejdsskadeforsikringen på arbejdspladsen.

Hvad dækker en tandforsikring over?

 • Der findes forskellige typer tandforsikringer og tandskadeforsikringer, og hvad de hver især dækker afhænger af det pågældende forsikringsselskab, der udbyder tandforsikringen.
 • De fleste forsikringsselskaber tilbyder dækning og tilskud til valgfrie praktiserende tandlæger efter eget ønske.
 • Afhængigt af forsikringstypen kan du få tilskud eller dækning til fx:
  • Tandbehandling/eftersyn.
  • Tandskade ved ulykkestilfælde
  • Udtrækning og rodbehandlinger
  • Røntgen og bedøvelse
  • Fyldninger og kroner
  • Tandbroer og indlæg
  • Implantater
  • Parodontose
  • Tyggeskader
  • Bideskinner
  • Hjælp til tandregulering.

NB: Det er de færreste tandforsikringer, der dækker kosmetiske behandlinger eller bidfunktion.

Minimumskrav hos visse forsikringsselskaber:

For at modtage dækning eller tilskud kræver visse forsikringsselskaber, at du skal have …

 • Foretaget regelmæssige undersøgelser hos din tandlæge – minimum én gang om året i mindst tre år. Dette for at kunne indhente journalmateriale, hvis det er nødvendigt.
 • Fulgt din tandlæges anbefalinger med hensyn til eventuelle behandlinger.

Hvad, hvis du er medlem af Sygeforsikringen ”danmark”?

 • Som medlem vil du også modtage tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark”.
 • Tilskudsbeløbet vil dog typisk blive modregnet den dækning eller de tilskud, som en eventuel tandforsikring yder ved en tandbehandling.

Betaling af tandlægeregning

 • Ved de fleste forsikringsselskaber skal du i første omgang selv betale hele tandlægeregningen efter behandling.
 • Derefter indhenter forsikringsselskabet regningen – enten elektronisk via et system fra din tandlæge eller ved, at du selv sender den digitalt til forsikringsselskabet eller uploader den via deres selvbetjening.
 • Herefter modtager du refusion af regningens beløb, som indsættes på din NemKonto.

Sådan gør du:

 • Kontakt det ønskede forsikringsselskab.
 • Vælg, hvilken type af tandforsikring du ønsker. 
 • Afhængigt af tandforsikringen kan du købe direkte eller ansøge herom (sidstnævnte kræver rekvirering af journal og røntgenbilleder fra din tandlæge).
 • Efter købet eller godkendelsen er du forsikret.

SPARETIP: Lad tandlægestuderende behandle dig – (næsten) gratis

Hvis du gerne vil spare lidt ekstra på tandlægeregningen, kan du overveje at lade en tandlægestuderende behandle dig og dermed slippe meget billigere.

Sådan fungerer det:

 • Du kan blive skrevet op som patient hos tandlægeskolen i enten Aarhus eller København.
 • Du vil blive behandlet af en tandlægestuderende og med supervision fra en rigtig tandlæge, hvilket derfor tager længere tid. Du betaler altså populært sagt med din tid frem for dine penge.
 • Ved fyldning, rodbehandling eller et andet kirurgisk indgreb skal du selv finansiere materialeforbrug og laboratoriearbejde.
 • Du kommer som tommelfingerregel til at spare 50 % af regningen i forhold til at blive behandlet hos en almindelig tandlæge.
 • Vær opmærksom på, at der ofte er lang ventetid, og at antallet af optagelser er begrænset.

Sådan ansøger du:

1. Forundersøgelse:

Alle nye patienter skal igennem en forundersøgelse (typisk 1½ times varighed). Her vurderes det, hvorvidt den behandling, du har behov for, også er egnet til de studerende. Såfremt røntgenbilleder er nødvendige, er dette inkluderet i prisen.

2. Afvisning:

Vurderes behandlingen ikke som egnet for de tandlægestuderende, modtager du en afvisning. Typisk pga. behandlingens kompleksitetsniveau eller for lang ventetid.

3. Tilbud om behandling:

Hvis behandlingen erklæres som egnet og kan foretages på selve Tandlægeskolen, skrives du op på en venteliste. Derefter tilsendes du en indkaldelsesdato og -tid for behandlingen.

4. Afslutning:

Forløbet er færdigt, når din behandling er afsluttet.

Dine klagemuligheder

De fleste tandbehandlinger i Danmark har heldigvis et tilfredsstillende resultat. Men i visse tilfælde går det galt af den ene eller anden årsag.

Du har mulighed for at klage eller søge om erstatning, hvis du føler dig fejlbehandlet af din tandlæge.

Hvor skal du henvende dig?

Ved ønske om klage eller erstatningssøgning kan du henvende dig to steder:

TIP:

Det kan være fornuftigt at klage samtlige steder for en sikkerheds skyld.

Hvad kan du typisk klage over?

 • Hvis du ikke mener, at du har fået den behandling, du har betalt for.
 • Hvis du har fået en tand- eller mundskade som følge af din behandling.
 • Hvis du oplever, at du er blevet fejlbehandlet af din tandlæge.
 • Hvis du er utilfreds med afgørelse i forbindelse med ansøgning om tilskud eller dækning af tandskader eller -behandlinger (jf. § 166 i sundhedsloven).

Minimuskrav til klage- og erstatningssager

Din tandbehandling skal være foretaget:

 • hos en privatpraktiserende autoriseret tandlæge i Danmark
 • i den kommunale tandpleje
 • i regionstandplejen
 • på tandlægeskolerne
 • i fængsel eller arresthus
 • af værnepligtig i forsvaret eller redningsberedskab
 • i øvrigt af autoriserede tandlæger privat eller i private firmaer og organisationer mv.

Klage over behandlinger

 • Klager over behandlinger hos tandlægen sendes til Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn.
 • Du kan også klage, hvis du føler dig fejlbehandlet af en tandlæge på offentlig klinik eller på et sygehus.
 • Du kan få dele af eller hele beløbet for behandlingen refunderet, hvis du får medhold i din klagesag.
 • I få tilfælde vil du delvist eller helt kunne få lavet behandlingen om uden nogen egenbetaling.
 • Du kan klage over din tandbehandling lige her.

Hvad koster det at klage?

 • Det korte svar: Ingenting. Det er ganske gratis at klage og søge om erstatning.
 • Der er ingen øvre eller nedre grænse for beløbet, som klagen eller erstatningen vedrører.
 • En klage eller erstatningssøgning undtager dig ikke fra at betale din tandlægeregning.

Hvad bør din klage indeholde?

Alle klager skal være skriftlige og daterede og bør som minimum indeholde følgende:

 • Hvilken tandlæge, du klager over
 • Hvornår det er foregået
 • Hvad der efter din mening er aftalt (såfremt det drejer sig om aftalebrud)
 • Hvad du ønsker at opnå med klagen.

Ansøgning om erstatning

Du kan søge erstatning for skader i forbindelse med en behandling eller som følge af manglende behandling.

 • Ansøgningen om erstatning sendes til Patienterstatningen. Det sker elektronisk via deres hjemmeside patienterstatningen.dk.
 • Du kan få erstatning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis du får medhold i din sag.
 • Du kan yderligere få økonomisk godtgørelse for svie og smerte samt eventuelt varige mén.

Skade pådraget i hhv. den kommunale tandpleje, regionstandplejen eller på tandlægeskolerne:

 • Her har du ret til at få erstatning, hvis det samlede erstatningsbeløb og godtgørelsen overstiger 10.000 kr.

Skade pådraget hos privatpraktiserende tandlæge i Danmark:

 • Her har du ret til erstatning, hvis det samlede erstatningsbeløb og godtgørelsen overstiger 1.000 kr.
 • Hvis erstatningen udgør mindre end hhv. 1.000 kr. og 10.000 kr., har du ikke krav på erstatning.
 • Uafhængigt af erstatningens størrelse sker udbetalingen via patientens forsikringsselskab.
 • Erstatning og godtgørelse følger Lov om klage- og erstatningsadgang (KEL).

Læs alle reglerne for erstatningsordningen på patienterstatningen.dk.

Gode råd ved klage- og erstatningssager

 • Start din klage- eller erstatningssag op hurtigst muligt
 • Tag først kontakt til din tandlæge i forhold til din utilfredshed
 • Bevar altid dit bevismateriale. Undgå derfor at få en ny tandlæge til at udbedre din tandskade, førend dette er aftalt med den rette klageinstans.
 • Tjek op på alle tidsfrister, og overhold deadlines.

Klagefrister

Klage vedrørende faglig tandbehandling: senest to år efter, at du er blevet opmærksom på problemet eller maksimalt fem år efter den dato, hvor behandlingen fandt sted.

Klage vedrørende økonomiske forhold: senest seks uger efter, at du er blevet bekendt med problemet. 

Hvis du vil klage i udlandet

Du er ikke dækket af det danske klagesystem, hvis du lader dig behandle af tandlæger i udlandet.

 • Klagesystemet følger klage- og erstatningsreglerne for det pågældende land.
 • Reglerne for at klage over tandlægebehandling er ikke ens i alle europæiske lande.
 • Dine klage- og erstatningsmuligheder kan variere betydeligt fra land til land.
 • Klage over tandlæge inden for EU, Norge eller Island: Søg hjælp hos ”Forbruger Europa” lige her.
 • Klage over tandlæge uden for Europa: Kontakt landets sundhedsmyndigheder eller alternativt den danske ambassade i landet.

Kan du anke afgørelsen?

Ja! Hvis du er utilfreds med afgørelsen i din sag, eller hvis visitationsudvalget afviser din klage, kan du anke afgørelsen til Tandskadeankenævnet.

Tandskadeankenævnet varetager ankenævnsopgaver for Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. Din sag skal derfor først behandles af Patienterstatningen.

 • Hvis Patienterstatningen ikke har truffet afgørelse:
  Anmeld din sag via dette skema.
 • Hvis Patienterstatningen allerede har truffet afgørelse:
  Anmeld din sag via Tandskadeankenævnets online formular.
  Du skal foretage din anke inden tre måneder efter afgørelsen.
 • Utilfreds med Tandskadeankenævnets afgørelse?
  Her har du mulighed for at føre en retssag ved domstolene inden for et halvt år fra Tandskadeankenævnets afgørelse.

Hvor kan du finde hjælp til tandlægetilskud?

Nedenfor har vi oplistet en række databaser og kilder, som kan være brugbare, hvis du ønsker yderligere information og viden om dine muligheder for tandlægetilskud m.m.

Borger.dk – alt om tandlæger

Sundhed.dk – sammenlign tandlægepriser

Tandlægeoverenskomsten – RSTF

Tandlægeforeningen – Information om tilskudsordningerne til voksne 

Tandlægeforeningen – Information om tilskudsordningerne til børn og unge

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen – Om tandlægebehandling i udlandet

Kildeliste

Hjemmesider og rapporter:

www.kfst.dk – Analyse af unges tandlægevalg

www.sundhed.dk – Sundhedskort og sikringsgrupper

www.sundhed.dk – Tandlægepriser

www.fagligsenior.dk – Se hvordan du får tilskud til tandbehandling

www.aeldresagen.dk – Værd at vide om helbredstillæg ved folkepension og førtidspension

www.fagligsenior.dk – Pas på din formue, når du er pensionist

www.sundhed.dk – Tandlægeoverenskomsten

www.sygesygeforsikring.dk – Tilskud til tandbehandling

www.forbrug.dk – råd og rettigheder omkring tandlæger

www.tf-tandskade.dk

www.stpk.dk – Styrelsen for patientklager

Tandlægeskolen – Københavns universitet

Tandlægeskolen – Aarhus universitet 

www.forbrugereuropa.dk

Ansøgningsskemaer og -formularer:

Tilskud til tandpleje i Region Sjælland

www.tsan.dk – Form på hvordan anker jeg

Ansøgningsskema – Patientens anke til Tandskadeankenævnet

Tilskud til tandlægebehandling i Region Nordjylland

Ansøgning om tilskud til tandbehandling 

Ansøgning af udvidet helbredstillæg

Ansøgningsskema – Patientens anke til Tandskadeankenævnet

www.forbrugereuropa.dk – Klag

Styrelsen for patientklager – Klag over en behandling

Love og bekendtgørelser:

www.retsinformation.dk – Bekendtgørelse af sundhedsloven

www.retsinformation.dk – Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tandpleje

www.retsinformation.dk – Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande

www.retsinformation.dk – Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

www.retsinformation.dk – Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge

www.retsinformation.dk – Bekendtgørelse om egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven