Privatlivs- og cookiepolitik for godtsmil.dk

Privatlivspolitik for patienter

1. Indledning

1.1 Hos Godt Smil Tandlægerne (herefter ”vi””os” eller ”vores”) er dit privatliv vores topprioritet. Vi sætter pris på, at du stoler på os, når du giver os dine personoplysninger. Det tager vi ikke for givet, og i denne privatlivspolitik informerer vi dig om, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, hvorfor oplysningerne indsamles, hvordan vi anvender dem, og hvordan vi beskytter dem.

1.2  Privatlivspolitikken gælder for dig som patient, når du behandles på en af vores klinikker. Det er den klinik, der har foretaget behandling af dig, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Det betyder, at den pågældende klinik indsamler oplysninger om dig i forbindelse med dine behandlinger på klinikken og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

2. Oplysninger, som vi indsamler

2.1 Når du er patient på en af vores klinikker, registrerer vi en række personoplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne behandle dig forsvarligt samt til at føre journal. Det drejer sig hovedsageligt om de oplysninger, der fremgår af dit sundhedskort, FMK-online (det fælles medicinkort) og oplysninger, vi får via vores undersøgelser og behandling af dig:

2.2 Almindelige personoplysninger:

(A) Identitetsoplysninger: Navn, adresse og fødselsdato.
(B) Kontaktoplysninger: Telefonnummer og e-mail.
(C) Foto.

2.3 Fortrolige personoplysninger:

(D) CPR-nummer.

2.4 Særlige personoplysninger:

(E) Helbredsoplysninger: Røntgenbilleder, tandaftryk, tandscanninger, journaloplysninger, prøvesvar og oplysninger om eventuel receptmedicin.

3. Sådan bruger vi dine personoplysninger

3.1 Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne:

(i) Behandle dig forsvarligt samt overholde vores retlige forpligtelser efter autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven.

(ii) Administrere din betaling for din behandling.

(iii) Indberette til Sygeforsikringen ”Danmark”, din forsikring eller til det offentlige i det omfang, vi er forpligtet hertil.

(iv) Fastslå din identitet.

(v) Indkalde dig til tandlæge, herunder påmindelser og servicemeddelelser.

(vi) Stille oplysningerne i din journal til rådighed for andre sundhedsfaglige personer.

(vii) Målrette vores onlineindhold.

4. Frivillighed

4.1 Vi indsamler dine personoplysninger direkte fra dig. Vi kan dog udover de helbredsoplysninger, vi får i forbindelse med behandlingen af dig, og hvis du har givet samtykke til det, eller det følger af sundhedslovens § 41, stk. 2– modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. fra din læge, specialtandlæge m.fl..

4.2 Du er ikke forpligtet til at give os dine personoplysninger, men konsekvensen heraf vil være, at vi ikke kan varetage formålene som nævnt i afsnit ‎3.

5. Automatiske Individuelle afgørelser, herunder profilering

5.1 Dine personoplysninger er ikke genstand for en automatisk behandling.

6. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger

6.1 I det følgende kan du for hvert formål se, på hvilket grundlag vi behandler dine personoplysninger:

7. Deling af dine personoplysninger

7.1 Videregivelse af dine helbredsoplysninger og andre følsomme personoplysninger vil som udgangspunkt kun ske med dit forudgående samtykke. Undtagelsesvist kan videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger ske uden dit samtykke, når det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb for patienten, og videregivelsen sker under hensynstagen til dine interesser og behov, jf. Sundhedslovens § 41, stk. 2. Hvis vi videregiver dine helbredsoplysninger til sundhedsfaglige personer, bliver de/deres arbejdsgiver dataansvarlig for de modtagne personoplysninger og skal selv opfylde deres oplysningspligt overfor dig, så du er bekendt med, til hvilke formål de behandler dine oplysninger.

7.2 Herudover kan vi videregive dine personoplysninger, som er registreret til brug for afregningsformål, herunder indberetninger til myndigheder eller forsikringsselskaber med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision ligesom, at vi kan videregive dine personoplysninger til vores advokat og inkassopartner i forbindelse med inddrivelse af ubetalt fordring eller anden verserende sag.

7.3 Vi kan også dele din e-mail med Facebook Custom Audiences og Facebook Lookalikes for at brande og markedsføre vores produkter. I den forbindelse sender vi en ikke-reversibel hashet e-mailadresse til Facebook, som vil præsentere dig for sponserede links i dit feed på deres platform. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af din e-mail til brug for dette formål. I så fald respekterer vi din indsigelse og behandler herefter ikke din e-mail til dette formål. Du kan også gøre indsigelse over for Facebook ved at deaktivere ”Facebook Custom Audiences og Lookalike Audiences”. Du kan følge instruktionerne her og i øvrigt læse mere om Facebooks behandling af dine personoplysninger her.

7.4 Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande etableret uden for EU/EØS. Facebook har dog sit moderselskab beliggende i USA, hvorfor der kan være indirekte risiko for, at Facebook har adgang til din e-mail. Vi har dog sikret, at din e-mail er hashet (krypteret) og derudover indgået EU Kommissionens Standardbestemmelser med Facebook som grundlag for en eventuel overførsel.

8. Besvarelse af juridiske henvendelser og forebyggelse af skade

8.1 Vi kan tilgå, bevare og dele dine personoplysninger til besvarelsen af en juridisk henvendelse (eksempelvis ransagningskendelser, retskendelser, indstævninger eller lignende), eller, hvis det er nødvendigt for at opdage, forhindre eller påtale svindel eller anden ulovlig aktivitet, beskytte os selv, dig eller andre patienter, herunder som en del af en efterforskning.

9. Opbevaring af dine personoplysninger

9.1 Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage formålene som nævnt i afsnit 3. Vi har i henhold til journalbekendtgørelsen pligt til at opbevare din journal i mindst 10 år regnet fra tidspunktet for den senest foretagne optegnelse. Vælger du at skifte tandlæge, overfører vi din journal til din nye tandlæge, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal. I særlige tilfælde, som er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid end beskrevet ovenfor.

9.2 Personoplysninger til brug for at administrere din betaling opbevares som hovedregel i løbende kalenderår samt 5 år efter, at du har foretaget din betaling, i overensstemmelse med bogføringsloven.

10. Sikkerhed og beskyttelse

10.1 Vi har etableret – og vedligeholder – passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger således, at dine personoplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

10.2 Bliver vi udsat for et brud på persondatasikkerheden, hvor vi skønner, at der er en høj risiko for, at dine personoplysninger kan misbruges, vil vi uden unødigt ophold underrette dig om bruddet. Vi vil også informere dig om, hvad vi har gjort for at mindske risikoen for misbrug af dine oplysninger.

10.3 Vi har interne regler og instrukser, som sikrer, at kun de af vores medarbejdere, som har et sagligt formål, har adgang til dine personoplysninger, herunder helbredsoplysninger.

11. Optagelse af telefonsamtaler

Formål

Vi ønsker at optage og opbevare telefonsamtaler med vores patienter med det formål at dokumentere eventuelt indgåede aftaler samt for at kunne uddanne vores medarbejdere til at give dig den bedst mulige service.

Behandlingsgrundlag

Vi optager og opbevarer telefonsamtaler med henblik på at dokumentere, hvad der er blevet sagt under telefonsamtalen med afsætning i databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra f.

Vi optager kun telefonsamtaler, når der er givet samtykke hertil, til brug for uddannelse af vores medarbejdere. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvorefter vi ikke længere vil opbevare samtalen. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen, der er foretaget inden din tilbagekaldelse af samtykket. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at skrive til info@godtsmil.dk.

Kategorier af personoplysninger

Vi optager og opbevarer de kategorier af personoplysninger, som bliver oplyst under samtalen – blandt andet navn, adresse, mailadresse, CPR-nr. samt helbredsoplysninger.

Opbevaringsperiode

Optagelser til brug for dokumentation slettes efter 3 år, medmindre der er opstået en tvist, hvorved vi i den konkrete sag har behov for i en længere periode at kunne dokumentere, hvad der sket og sagt under samtalen, samt hvad der er aftalt.

Optagelserne anvendes kun til undervisning i 3 måneder, fra samtalen har fundet sted.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger samt få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Du kan gøre brug af disse rettigheder ved at skrive til info@godtsmil.dk.

Vi er underlagt Sundhedsloven og er derfor forpligtede til at gemme visse oplysninger om dig i nærmere definerede tidsperioder. Denne type information vil derfor ikke blive slettet.

Du kan se mere om vores generelle behandling af personoplysninger her på siden.

12. Dine rettigheder

11.1  Du har efter Sundhedsloven til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om, at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.

11.2 Du har efter gældende databeskyttelseslovgivning visse rettigheder, herunder retten til indsigt i dine personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger (OBS: læs ovenfor vedr. journalen), retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (profilering). 

11.3 Hvis hele eller dele af vores behandling beror på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

11.4 Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk. 

11.5 Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk.

Cookies og privatlivspolitik:

Introduktion

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål, og hvilke tredjeparter der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: https://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Hyppige tredjeparter ved digital annoncering

Hvis du har spørgsmål udover dette, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular eller via nedenstående:

Websitet ejes og drives af:

GODT SMIL HOLDING ApS
Ormhøjgårdvej 10B
8700 Horsens
Telefon 70 29 40 20

Mail: info@godtsmil.dk

Sidst opdateret marts 2023.